Obchodní podmínky

 

 • Úvodní Ustanovení
 • Poskytovatel
    1. Poskytovatel – Veronika Adamcová, se sídlem Praha 8, Karlín, U Sluncové 607/1, IČ: 87377608, (dále jen poskytovatel), bankovní spojení: 1349848025/3030 – provozuje webové stránky na adrese www.brandstylist.cz (dále jen webové stránky) a poskytuje komplexní služby související s vytvářením jednotné vizuální identity a obchodní značky jako například služby tvorby loga, brand boardu (definuje barevnou paletu a fonty pro danou značku), designu webů, online upoutávek, grafickou úpravu tiskovin (dále jen služby).
 • Zákazník
    1. Zákazník je každý návštěvník webových stránek, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen zákazník).
    2. Spotřebitelem je zákazník fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen spotřebitel).
    3. Podnikatelem je zákazník osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen podnikatel).
 • Obchodní podmínky
    1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a zákazníkem primárně prostřednictvím webových stránek (dále jen smlouva).
    2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Pokud není ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi poskytovatelem a zákazníkem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
    3. Právní vztahy poskytovatele se zákazníkem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy poskytovatele se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Uzavření smlouvy
 • Nabídka předpřipravených produktů
    1. Produkty nabízené na v sekci Design shop prostřednictvím webových stránek je nabídkou tzv. semi-custom tedy předpřipravených produktů, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka produktů se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně nabízeného produktu.
 • Objednávka
    1. Objednávku může zákazník vytvořit pomocí formuláře na webových stránkách. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře zákazník nejprve vybere konkrétní produkt. Pomocí konfigurátoru produktu případně do poznámky v rámci objednávky uvede poskytovateli jednotlivé požadavky na úpravu produktu. Po zvolení požadovaných vlastností produktu a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) zákazník potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem.
    2. Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí a dále, že se seznámil se se Zásadami na ochranu osobních údajů.
 • Uzavření smlouvy
    1. Poskytovatel se zavazuje posoudit návrh smlouvy zákazníka a potvrdit přijetí návrhu prostřednictvím zprávy elektronicky na e-mailovou adresu zákazníka. V případě, že poskytovatel nepřijme návrh smlouvy zákazníka obsažený v objednávce, zašle na elektronicky na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce protinávrh obsahující úpravy zákazníkových požadavků k produktu. 
    2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) po případné obměně požadavků zákazníka k předpřipravenému produktu. Přijetí objednávky zasílá poskytovatel zákazníkovi elektronicky na e-mailovou adresu zákazníka, kterou uvedl v objednávce.
    3. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 • Předmět smlouvy
    1. Produkt představuje dílo vytvořené poskytovatelem, kdy dílo bylo z části vytvořeno vlastní tvůrčí činností poskytovatele, která splňují podmínku pro autorsko-právní ochranu podle zák. č. 121/2000 Sb. autorský zákon a jsou považovány za duševní vlastnictví. Co do této části poskytuje poskytovatel zákazníkovi nevýhradní, teritoriálně omezenou na území České a Slovenské republiky a časově neomezenou licenci. Poskytovatel zákazníkovi poskytuje produkt v podobě, v jaké byl ze strany poskytovatele nabízen na webových stránkách s přihlédnutím k volbě zákazníka na jednotlivé vlastnosti produktu a s ohledem na případné změny produktu na základě požadavků zákazníka, jak byly odsouhlaseny ve smlouvě. V případě, že zákazník bude požadovat rozšíření licence k produktu na teritoriálně neomezenou licenci, bude dohoda o takovém rozšíření upravena v separátní dohodě s poskytovatelem, bude-li poskytovatel oprávněn takovou licenci poskytnout. Odměna za rozšíření bude řešeno separátně.
    2. Zákazník se zavazuje poskytovateli uhradit cenu produktu uvedenou ve smlouvě. Cena produktu je uvedena v nabídce produktu na webové stránce. V případě úpravy produktu na základě žádosti zákazníka je cena produktu sjednána ve smlouvě mezi poskytovatelem a zákazníkem, kdy k základní ceně produktu uvedené v nabídce na webové stránce je přičtena související doplňková služba / práce poskytovatele. Ceny nabízených produktů a služeb jsou uvedeny na webové stránce včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH. Veškeré změny včetně změn cen na webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.
    3. Poskytovatel uděluje souhlas k tomu, aby zákazník změnil produkt nebo do něj jinak zasáhl, a to způsobem, který nebude mít za následek snížení jeho hodnoty. Poskytovatel uděluje souhlas k tomu, aby zákazník užil produkt takovým způsobem, že jej zpřístupní veřejnosti, vystaví jej, a/nebo jej vydá, a to i opakovaně, a to v rozsahu nebo nákladu, který zákazník shledá potřebným, a stejně tak i k rozmnožování produktu v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání.
    4. Poskytovatel uděluje souhlas k tomu, aby zákazník zpřístupňoval produkt v síti internet, tj. k jeho sdělení veřejnosti ze strany zákazníka, či na internetových stránkách třetích osob spolupracujících se zákazníkem, nebo jinak propojených se zákazníkem; jakož i k rozmnožování produktu zákazníkem v neomezeném rozsahu. Výslovně se stanoví, že v souvislosti s užitím produktu je zákazník oprávněn šířit produkt pouze ve spojení s vlastním podnikáním a nabídkou zboží a služeb vlastního podnikání v elektronické, tištěné i jiné podobě a archivovat jej v elektronické nebo jiné databázi za tím účelem vytvořené. Zákazník se tímto vysloveně zavazuje, že nebude produkt nabízet k dalšímu užití jiným zákazníkům a to pod smluvní pokutou desetinásobku odměny za produkt. Poskytovateli zůstává zachován nárok na náhradu škody i přes úhradu výše uvedené smluvní pokuty.
    5. Je-li v nabídce produktu uvedeno, že produkt v dané podobě bude poskytnut pouze omezenému počtu zákazníků, zavazuje se poskytovatel poskytnout produkt pouze omezenému počtu třetích osob, jak vyplývá z nabídky produktu na webových stránkách. 
 • Způsob platby
   1. Poskytovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby, s tím, že se vždy bude jednat o platbu předem: 
   1. platební kartou po internetu přes platební bránu,
   2. bankovním převodem po dokončení objednávky,
   3. přes službu Stripe.

Tím není dotčeno právo poskytovatele požadovat po konkrétním zákazníkovi v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému zákazníkovi platbu pouze tímto způsobem.

    1. Při volbě platby platební kartou po internetu bude zákazník po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a cena odečtena z účtu zákazníka.
    2. Při volbě platby bankovním převodem uhradí zákazník cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet poskytovatele, tj. produkt bude dodán zákazníkovi až po připsání ceny na účet poskytovatele. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který zákazník získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
    3. Při volbě platby přes službu Stripe bude zákazník po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého Stripe účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na účtu bude objednávka potvrzena a cena odečtena z Stripe účtu zákazníka.
    4. Podle zákona o evidenci tržeb je poskytovatel povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
    5. Zákazník souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
 • Dodání zboží
 • Dodací lhůta
    1. Poskytovatel se, při zohlednění podmínek uvedených níže, zavazuje dodat produkt zákazníkovi ve lhůtě ______ 30 dní ode dne uzavření smlouvy, nebylo-li v nabídce produktu uvedeno či následně ve smlouvě dohodnuto jinak. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu, bankovním převodem po dokončení objednávky a přes službu GoPayStripe poskytovatel dodá produkt až po připsání ceny na jeho bankovní účet.
    2. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním dodání produktu nebo jeho doručení byť z jakéhokoli důvodu.
 • Doprava, přeprava, doručení a převzetí zboží
    1. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání produktu určuje poskytovatel. V případě, že je způsob dodání a případně dopravy smluven na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko s takovým způsobem dodání spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dodání.
 • Odesláním se rozumí elektronickéým odeslání produktu jako takového případně odkazu na úložiště, kam byl poskytovatelem produkt pro zákazníka dodán, a to včetně případného hesla k vyzvednutí elektronicky na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce produktu. V případě, že je součástí produktu i zajištění tiskovin nebo jiného hmotného materiálu produktu ze strany poskytovatele, rozumí se odesláním objednaného produktu mimo výše uvedeného odeslání elektronickou cestou i jeho odeslání na adresu uvedenou zákazníkem při vytvoření objednávky. Poskytovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání produktu k ceně objednávky podle aktuálního ceníku poskytovatele úložiště / přepravce.
    1. Zákazník nabývá uživatelské / vlastnické právo k produktu jeho převzetím. Okamžikem převzetí také na zákazníka přechází nebezpečí škody na produktu.
    2. Součástí dodání je doklad o poskytnutí produktu, který uvádí datum uzavření smlouvy, označení produktu, cenu a údaje o poskytovateli. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že mu poskytovatel zašle daňový doklad v elektronické podobě.
    3. Při obdržení produktu elektronickou cestou je zákazník povinen zkontrolovat, že produkt odpovídá smluvnímu zadání produktu. 
    4. Při převzetí hmotného materiálu produktu od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje zákazníkovi zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
    5. Reklamace jakýchkoli vad produktu je zákazník povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Poskytovatel neručí za poškození produktu vzniklé při jeho přepravě / uložení na úložišti do doby vyzvednutí zákazníkem, pokud zákazník neprodleně toto poškození neuplatní.
    6. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno produkt dodávat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáváním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
 • Práva a povinnosti vyplývající z uzavření smlouvy
    1. Poskytovatel je povinen dodat zákazníkovi objednaný produkt za sjednanou cenu a zákazník je povinen produkt převzít a smluvenou cenu uhradit.
    2. V případě porušení podmínek smlouvy nebo obchodních podmínek zákazníkem si poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, zákazníkovi v takovém případě vzniká povinnost uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou.
    3. Zákazník je povinen zejména při objednávání produktu uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření smlouvy uvedené zákazníkem jsou poskytovatelem považovány za správné.
    4. Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
    5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
    6. Veškerá sdělení poskytovatele mohou být zákazníkovi doručována na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
 • Odstoupení od smlouvy
 • Odstoupení od smlouvy zákazníkem
    1. Jakmile byl produkt zákazníkovi dodán, nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu.
 • Odstoupení od smlouvy poskytovatelem
    1. Poskytovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s nabízenými produkty. Přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednaný produkt dodat za podmínek sjednaných ve smlouvě. Poskytovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy a zákazník s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.
    2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatelů podkladů pro objednaný produkt nebo zjistí-li poskytovatel, že produkt byl omylem nabízen za chybnou cenu a zákazník neakceptoval příslušnou změnu smlouvy, tj. zvýšení ceny produktu či zvýšení nákladů na přepravu hmotného materiálu produktu a zákazník s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.
    3. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem, resp. s takovým zákazníkem smlouvu vůbec neuzavřít, pokud zákazník v některém z předchozích závazkových vztahů s poskytovatelem porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
    4. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat zákazníka na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit zákazníkovi plnou cenu, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 • Práva z vadného plnění
   1. Pokud má převzatý produkt v době, kdy zákazník produkt převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, vlastnosti, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady produktu, za které poskytovatel odpovídá.
   2. Zákazník spotřebitel může u poskytovatele uplatnit obratem po převzetí produktu podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového produktu bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
   3. Není-li oprava nebo výměna produktu možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník spotřebitel požadovat vrácení ceny v plné výši.
   4. Poskytovatel není povinen nároku zákazníka spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že zákazník spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
   5. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měl produkt při dodání zákazníkovi. Zákazník je povinen oznámit vadu poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
   6. V této lhůtě je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
   1. odstranění vady dodáním nového produktu nebo jeho části;
   2. bezplatné odstranění vady opravou;
   3. přiměřenou slevu z ceny,
   4. vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy
    1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
    2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má zákazník nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny.
    3. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k užití.
 • Vyřízení reklamace
    1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
    2. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je zákazník povinen sdělit poskytovateli, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.
    3. Změna volby bez souhlasu poskytovatele je možná jen tehdy, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
    4. Nezvolí-li zákazník své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
    5. Reklamaci zákazníka – spotřebitele, včetně odstranění vady, poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s zákazníkem – spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. 
    6. Odmítne-li poskytovatel odstranit vadu věci, může zákazník spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 • Poskytnutí konzultací

Služba nabízená v sekci Služby prostřednictvím webových stránek je nabídkou služeb zahrnující konzultaci v oblasti grafického designu a vizuálního stylu zejména s akcentem na analýzu stávající situace a doporučení pro samostatnou práci v oblasti prezentace a marketingu (dále jen konzultace). Samotná nabídka konzultace je pouze informativní a poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu ohledně zákazníkem poptávané konzultace.

Poptávku konzultací může zákazník vytvořit pomocí formuláře na webových stránkách. Při vytvoření poptávky konzultace pomocí formuláře zákazník nejprve dostatečně popíše záležitost, ohledně níž má zájem o konzultaci.

Zákazník zasláním poptávky konzultace potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí a dále, že se seznámil se se Zásadami na ochranu osobních údajů.

Poskytovatel se zavazuje posoudit poptávku konzultace a potvrdit zákazníkovi přijetí návrhu prostřednictvím zprávy elektronicky na e-mailovou adresu zákazníka. Poskytovatel se zákazníkem elektronicky mohou, však nemusí, dohodnout na předpokládané délce konzultace potřebné pro vyřešení záležitosti zákazníka, datum dodání konzultace a další podrobnosti poskytnutí konzultace.

Konzultace je poskytována primárně online na základě smluvní hodinové sazby ve výši 1000 Kč. Standardně není konzultace účtována po započatých hodinách, ale po čtvrthodinách. Tedy 250 Kč za započatou čtvrthodinu. Výsledná cena tak lépe odpovídá časové náročnosti konzultace. 

Výše této odměny může být dohodnuta i odlišně především s ohledem na časovou náročnost požadované konzultace či s ohledem na dlouhodobé poskytování služeb témuž zákazníkovi. Ve specifických případech není vyloučeno ani sjednání paušální odměny za vyřízení celého případu. 

Odměna za konzultaci nezahrnuje dodatečné výdaje související se službou, např. poplatky, poštovné, odměny překladatelů či znalců a jiné výdaje účelně vynaložené v zájmu zákazníka. Tyto náklady nese zákazník. Vynaložení externích nákladů nad 0 Kč bude vždy se zákazníkem předem elektronicky konzultována. 

Odměna za konzultaci a případné dodatečné náklady budou poskytovatelem zákazníkovi účtovány na základě elektronického daňového dokladu (faktury) vystaveného po ukončení konzultace. Zákazník se zavazuje zaplatit fakturovanou částku v termínu splatnosti na faktuře uvedeném. Tento termín nebude kratší než 14 dnů ode dne odeslání elektronického dokladu na adresu e-mailu zákazníka. Uhrazením faktury se rozumí den připsání fakturované částky na účet poskytovatele. 

 

Ochrana osobních údajů

   1. Nakládání s osobními údaji zákazníka podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí, jsou obsaženy zde.
 • Závěrečná ustanovení
  1. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo smlouvy.
  2. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
  3. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  4. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem a jazykem smlouvy je český jazyk. Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
  5. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi poskytovatelem a zákazníkem je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi poskytovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde

 

V Praze dne 22. 4. 2020

 

Veronika Adamcová